img_0159
Hvad er Lindings Texel?
Lindings Texel ejes og drives af Lars Linding, bosiddende i Egebæk, en lille by ca. 8 km syd for Danmarks ældste by, Ribe.
Målet er at frembringe nogle gode avlsdyr. Lindings Texel er trofaste deltagere ved dyrskuer, og har opnået flere gode resultater ved disse.
Besætningen består af 25 moderdyr samt en til to avlsvæddere.
Lindings Texel afsætter selv de fleste lam til slagtning. Disse bliver solgt privat. Lammene slagtes i et godkendt slagtehus og parteres efter ønske.
Lindings Texel er medlem af Dansk Fåreavl, Texel Foreningen og fåreregistrering.
Lindings Texel har Scrapie-testet siden 1996 og været maedi fri siden 1990. Siden 2002 har Lindings Texel gentestet.

Kontakt:
Lindings Texel
v. Lars Linding
Juulbjergvej 10, Egebæk
6760 Ribe
DK - Denmark

Mobil: 61 75 46 12
lindings-texel@bbsyd.dk

Nyheder december 2023
Lindings Texel vil ønske alle en glædelig jul og et godt nytår.

jul 24


Nyheder december 2022
Årets højdepunkt er jo når fårene læmmer, det må siges at være et godt år,
ud af de 22 får, kom der:  1 får med 4 -  dernæst 6 med 3 - 12 med 2 -  1-med 1.
der døde dog et får og 3 lam.


I April blev der købt ny Avlsvædder med Fransk afstamning, chr. nr. 114392-00782.
Som vandt individafprøvning 2018.
( Se texelforeningens hjemmeside under individafprøvning 2018)


Og endelig, kunne vi igen komme på dyrskuer, vi deltog i Åbenrå, Herning ,Ribe og
Kimbrerskuet. Vi klarede  fine resultater  og  fik præmier ved alle skuer. Tak for det.
Sidst i Juli /August, oplevede vi en hård tørke så alle dyr måtte på stald, det blev 
September  inden der var græs.


Vi har i år ladet 10 gimmer og 3 vædderlam gå over.
I oktober kom 22 får til vædder, flest ved vores nye Franske vædder,
Ole.
Og 2 af vædder lammene, har hver løbet 3 får.
Den 9/12 kom sneen og fårene kom på stald.
 
            lindings-texel vil gerne ønske alle en god jul og et godt nytår.
/-                   Tak til dem der besøgte os, samt til dem der  købte avlsdyr.
                     
            Vi glæder os til 2023 især dyrskuerne og det sociale samvær.

christmas-38
Opdatering 2021

Hermed lidt opdatering fra 2021 Som sagt 2020 var der ingen dyrskuer eller andet p.g.a Corona. 2021 Blev dog lidt bedre, med dyrskuer i Ribe og Års til stor glæde. Sommeren har været frodig hvilket også haft god virkning på årets lam. P.g.a jeg 1/11 fik nyt knæ, har jeg slagtet alle vædderlam, dog har jeg beholdt 8 gimmerlam, knæsituationen har også gjort jeg har udstationeret de fleste får  til vædder. Familien Brøgger tog 16 får til ilæmning:   8stk ved vædder Bruno og 8 ved Kong Erik Stømgaard tog 2 får til 1219  og 3 gimmer til keld. Herbert blev herhjemme ned 7. vædderne ses under væddere. Så glæder mig virkelig til 2022. Alle Ønskes godt nytår.
Februar 2021 - Brev til fødevareministeren!!!

Til fødevareminister Rasmus Prehn

Vedr. landbrugeres transport af egne husdyr

Blandt fåreavlere er der en tradition for, at man af praktiske og især økonomiske årsager selv transporterer sine dyr i egne trailere i forbindelse med køb/salg og udstilling mv. Tilsvarende gør sig ofte gældende med hensyn til andre avleres transport af kvæg og heste, når der er tale om enkelte eller få dyr.
Eksempelvis vil en fåreavler i forbindelse med indkøb af nyt avlsmateriale fra andre landsdele eller deltagelse i regionale eller landsdækkende dyrskuer kunne have behov for at transpor-tere sine dyr over længere afstande.
De gældende transportregler skaber stor usikkerhed og frustration hos avlerne, se herved vedlagte artikel fra Landbrugsavisen den 7. februar 2021.
Fra Dansk Fåreavls side vil vi gerne fremhæve en række punkter omkring transportreglerne, som efter vores mening i høj grad bør have fødevareministerens snarlige opmærksomhed.
Efter tranport forordningen gælder kravene om uddannelse og autorisation til transport af dyr i de tilfælde, hvor transporten sker som et led i økonomisk virksomhed.
Vi vil gerne opfordre til, at det inden for transportforordningens rammer præciseres, at egen-transport i forbindelse med deltagelse i dyrskuer m.v. som hovedregel ikke betragtes som kommerciel aktivitet. Udgifterne i forbindelse med deltagelse i sådanne avlsarrangementer vil erfaringsmæssigt overstige en mulig værdiforøgelse ved en præmiering af de fremstillede dyr.
I de tilfælde transporten er et led i økonomisk virksomhed skal virksomheden efter gældende regler have en autorisation.
I 2019 kostede en autorisation for en 5-årig periode 2.510 kr. Med virkning fra den 1. januar 2021 er prisen steget til 6.986 kr.
Gebyret er det samme uanset, det er en lille avler, der kun har få enkeltstående transporter af egne dyr, eller det er en stor transportvirksomhed med mange biler og ansatte, hvor der som led i virksomheden dagligt transporterer tusindvis af grise. Denne urimelighed taler for, at der
indføres en bagatelgrænse ved egentransport af egne dyr i egne køretøjer. I Holland er det så-ledes tilladt, at landbrugere kan transportere indtil 10 får uden autorisation.
Hvis de øgede gebyrer skyldes øgede udgifter til kontrol, er det næppe den lille avler med en-kelte årlige transporter, der belaster systemet. Typisk vil en kontrol af en sådan avler kunne indskrænkes til at politiet kontrollerer, at den pågældende har den fornødne autorisation uden indblanding af de veterinære myndigheder.
Princippet om, at det er de bredeste skuldre, der bærer de største byrder, kendes i forvejen i dyrevelfærdslovens § 43, stk. 3, hvor formålsbestemte gebyrer er gradueret efter omfang.
Tilsvarende bør der efter vores opfattelse være en gradueret gebyrtakst på transportområdet. Landbrugere, der lejlighedsvis transporterer egne dyr til og fra egen bedrift i egne køretøjer bør betale en væsentlig lavere sats.
Vi ser frem til, at du vil se velvilligt på vores henvendelse, og vi bidrager gerne med supple-rende oplysninger.

Mvh.
Bjarne Wohlfahrt Formand for Dansk Fåreavl


December 2019

Oktober, indkøbt ny vædder,  HammelHerbert 4 år. Så i besætningen er nu af ældre vædder  Hammel Herbert og Bøgely Mony. 1/10 blev fårene sat til de to vædder. I år har jeg tænkt at få  drægtighedsscannet. I år har vi beholdt 2 vædderlam og 10 gimmerlam fra i år. Så det bliver spændende at følge dem og se hvad der bliver til dyrskuerne 2020.  Go jul og nytår til alle. christmas-tree-2909020_1280


September 2019

Efter et godt år hvad dyrskuer angår, er det dejlig med flere rosetter og bånd til stalden. Vi har lige Kimbreskuet Års tilbage, som er et besøg værd. I år vil vinderdyrene få ekstra opmærksomhed med lys, røg og musik. Så der er noget at gå efter.
Maj 2019
Vi sidder mange og tænker, hvordan er læmningerne mon gået de forskellige steder i år.
Så hvis nogen vil skrive om deres læmme sæson 2019, ville vi kunne få lidt mere læsestof på hjemmesiden.
sendes til.          lindings-texel@bbsyd.dk


29. december 2018


Lindings-texel vil gerne ønske alle et godt nytår og sig tak for 2018. Tak til dem der handlede med os, og tak til dem vi har været i berøring med i form af dyrskuer m.m. Vi glæder os til 2019.


giphy
4. december 2018
Vi har i år behold beholdt  2 vædderlam  0g 7 gimmerlam fra 2018.
Vædder og gimmerlam er nu på stald.

Vi har læmmet 19 får med Bøgelys Monny og 2 med Hammel Frederik.

Endelig vil Lindings Texel ønske jer alle sammen en glædelig jul og et godt nytår.

giphy-2


1. November 2018

Hjemmesiden er opdateret med billeder fra Kimbrerskuet 2018

Deltaget i et super Kimbrerskue med Bøgely Mony  24 p skuets bedste dyr. 2år 01883 får  føj 23 P
1. oktober 2018

Hjemmesiden er opdateret med billeder fra Mælkefestival 2018 (Galleri) samt under Vædder

20. august 2018
Så er Lindings Texel langt om længe blevet opdateret